» Přehledy, recenze, novinky
» Návody, tipy...

Bezpečnostní informace


Kategorie článků:  Obecné informace


Tyto bezpečnostni informace zahrnuji obsah pro mobilni zařizeni. Některe časti se nemusi tykat vašeho zařizeni. Abyste zabranili poraněni sama sebe nebo ostatnich, připadně poškozeni zařizeni, přečtěte si bezpečnostni informace tykajici se vašeho zařizeni, než začnete toto zařizeni použivat.

Zabraňte urazu elektrickym proudem, požaru nebo vybuchu

Nepouživejte poškozene elektricke kabely či zastrčky nebo uvolněne elektricke zasuvky

Nedotykejte se napajeciho kabelu mokryma rukama a při odposajovani nabiječky netahejte za kabel

Neohybejte či jinak nepoškozujte napajeci kabel

Nepouživejte zařizeni během nabijeni a nedotykejte se zařizeni mokryma rukama

Nezkratujte nabiječku ani zařizeni

Neupouštějte nabiječku ani zařizeni a nevystavujte je narazům

Nenabijejte baterii nabiječkou, ktera nebyla schvalena vyrobcem

Nepouživejte zařizeni během bouřky

Toto zařizeni se může porouchat a může se zvyšit riziko urazu elektrickym proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterii

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližši autorizovane servisni centrum.

Manipulaci a likvidaci zařizeni a nabiječky provadějte opatrně

Použivejte pouze baterii a nabiječku navrženou vyhradně pro vaše zařizeni. Nekompatibilni baterie a nabiječka může způsobit važna poraněni nebo poškozeni zařizeni.

Baterii ani zařizeni nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci použite baterie a zařizeni se řiďte všemi mistnimi předpisy.

Nikdy nevkladejte baterii ani zařizeni do topnych zařizeni, napřiklad do mikrovlnne trouby, běžne trouby nebo radiatorů. V připadě přehřati by zařizeni mohlo explodovat.

Zařizeni nikdy nemačkejte ani nepropichujte. Nevystavujte zařizeni vysokemu vnějšimu tlaku, mohlo by dojit k vnitřnimu zkratu a přehřati.

Zařizeni, baterii a nabiječku chraňte před poškozenim

Nevystavujte zařizeni ani baterii velmi nizkym nebo velmi vysokym teplotam.

Extremni teploty mohou poškodit zařizeni a snižit kapacitu nabijeni a životnost zařizeni i baterie.

Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovymi předměty, protože by mohlo dojit ke spojeni polů + a – na baterii a nasledně k dočasnemu nebo trvalemu poškozeni baterie.

Nikdy nepouživejte poškozenou nabiječku nebo baterii.

Dodržujte veškera bezpečnostni upozorněni a předpisy při použivani zařizeni v oblastech s omezenimi

Nepouživejte zařizeni v blizkosti jinych elektronickych zařizeni

Většina elektronickych zařizeni vysila signaly na radiove frekvenci. Zařizeni může byt jinymi elektronickymi zařizenimi rušeno.

Nepouživejte zařizeni v blizkosti kardiostimulatoru

Pokud možno, zařizeni použivejte ve vzdalenosti nejmeně 15 cm od kardiostimulatoru - zařizeni jej může rušit.

Abyste minimalizovali možne rušeni s kardiostimulatorem, použivejte zařizeni pouze na straně těla, na ktere nemate kardiostimulator.

Nepouživejte zařizeni v nemocnici či v blizkosti lekařskeho zařizeni, ktere by mohlo byt rušeno radiovymi signaly

Pokud použivate lekařsky přistroj, obraťte se před použitim přistroje na jeho vyrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mit radiofrekvenčni zařeni vysilane zařizenim na přistroj vliv.

Pokud použivate naslouchatko, obraťte se na vyrobce, aby vam poskytl informace o radiofrekvenčnim zařeni

Radiofrekvenčni zařeni vysilane zařizenim může způsobovat rušeni některych naslouchatek. Před použitim zařizeni se obraťte na vyrobce, ktery vam poskytne informace o vlivu radiofrekvenčniho zařeni vysilaneho zařizenim na naslouchatka.

Ve vybušnem prostředi zařizeni vypinejte

Ve vybušnem prostředi nevyndavejte baterii a zařizeni vypněte.

Ve vybušnem prostředi se vždy řiďte přislušnymi nařizenimi, pokyny a symboly.

Zařizeni nepouživejte na čerpacich stanicich, v blizkosti paliv nebo chemikalii nebo ve vybušnem prostředi.

Neukladejte ani nepřevažejte hořlave kapaliny, plyny nebo vybušne latky ve stejne časti vozu jako zařizeni, jeho dily či přislušenstvi.

Rozbušky, odpalovaci oblasti

Nachazite-li se v odpalovaci oblasti či v oblasti označene pokyny vyzyvajicimi k vypnuti „obousměrnych radii“ a „elektronickych zařizeni“, vypněte svůj mobilni telefon či jine bezdratove zařizeni, abyste předešli vzajemnemu rušeni s odpalovacimi pracemi.

Na palubě letadla zařizeni vypněte

Zařizeni může způsobovat rušeni elektronickych navigačnich přistrojů letadla.

Zařizeni může způsobovat rušeni automobilovych přistrojů

Funkčnost elektronickych zařizeni v automobilu může byt poškozena kvůli radiofrekvenčnimu rušeni z vašeho zařizeni. Dalši informace vam poskytne vyrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostnimi vystrahami a nařizenimi tykajici se použivani mobilnich zařizeni při řizeni motoroveho vozidla

Při řizeni je vaši hlavni prioritou věnovat se ovladani vozidla. Pokud je to zakazano zakonem, nikdy při řizeni nepouživejte mobilni zařizeni. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatnich použivejte zdravy rozum a pamatujte na nasledujici doporučeni:

Seznamte se se timto zařizenim a jeho funkcemi usnadněni, jako jsou např. rychla či opakovana volba. Tyto funkce vam pomohou snižit množstvi času potřebne pro vytočeni nebo přijem hovoru.

Umistěte zařizeni tak, abyste jej měli stale na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdratove zařizeni použivat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vam někdo vola v nevhodnou dobu, použijte k přijeti hovoru hlasovou schranku.

Netelefonujte za husteho provozu či nebezpečnych povětrnostnich podminek. Dešť, pliskanice, snih, led, ale take silny provoz mohou byt nebezpečne.

Za jizdy si nedělejte poznamky ani nehledejte telefonni čisla. Pořizovani poznamek nebo listovani kontakty odvadi pozornost od vaši hlavni povinnosti - bezpečne jizdy.

Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravni situaci. Vyřizujte hovory, když pravě stojite, nebo než se zařadite do provozu. Zkuste si naplanovat hovory na dobu, kdy bude vaš automobil v klidu.

Nezapojujte se do stresujici nebo citově vypjate konverzace; mohlo by to odvest vaši pozornost od řizeni. Dejte osobě, se kterou hovořite, vědět, že řidite, a konverzaci, ktera by mohla rozptylit vaši pozornost, raději odložte.

Použijte zařizeni, budete-li potřebovat volat o pomoc. V připadě požaru, dopravni nehody nebo lekařske pohotovosti vytočte mistni nouzove čislo.

Použivejte toto mobilni zařizeni, abyste v připadě nouze zavolali pomoc ostatnim. Pokud vidite dopravni nehodu, pachani trestneho činu nebo nouzovy stav ohroženi života, zavolejte na mistni nouzove čislo.

V připadě potřeby (pokud se nenachazite v nouzove situaci) kontaktuje silnični službu nebo zavolejte specialni asistenčni službu. Pokud vidite porouchane vozidlo, ktere nezpůsobuje važne riziko, poškozeny semafor, menši dopravni nehodu, kde nedošlo k žadnemu zraněni, nebo vozidlo, ktere bylo odcizeno, zavolejte na čislo, ktere je určeno pro hlašeni takovych situaci.

Řadna peče a použivani tohoto mobilniho zařizeni

Udržujte zařizeni v suchu

Vlhkost a tekutiny mohou poškodit současti nebo elektronicke obvody zařizeni.

Zařizeni nezapinejte, je-li mokre. Pokud je zařizeni již zapnute, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařizeni nevypina či neni možne vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Pote jej ručnikem osušte a odevzdejte do servisniho střediska.

Kapaliny změni barvu štitku, ktery indikuje poškozeni vodou uvnitř zařizeni. Dojde-li k poškozeni zařizeni vodou, může byt zrušena platnost zaruky vyrobce.

Nepouživejte a neskladujte zařizeni v oblastech s vysokou koncentraci prachovych či poletujicich častic

Prachove či cizi častice by mohly způsobit poruchu zařizeni, ktera by mohla mit za nasledek požar nebo poraněni elektrickym proudem.

Zařizeni uchovavejte na rovnem povrchu

Při padu zařizeni může dojit k jeho poškozeni.

Zařizeni neuchovavejte v oblastech s přiliš vysokou nebo nizkou teplotou. Doporučujeme použivat zařizeni při teplotach od 5 °C do 35 °C

Zařizeni by mohlo vybuchnout, pokud je ponechate v uzavřenem automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosahnout až 80 °C.

Zařizeni nevystavujte přimemu slunečnimu svitu po delši dobu (na palubni desce automobilu, napřiklad).

Baterii skladujte při teplotach od 0 °C do 45 °C.

Zařizeni neuchovavejte s kovovymi předměty, jako jsou mince, kliče a řetizky

Mohlo by dojit ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařizeni.

Pokud se poly baterie dostanou do kontaktu s kovovymi předměty, může dojit k požaru.

Zařizeni neuchovavejte v blizkosti magnetickych poli

Mohlo by to způsobit poruchu zařizeni nebo vybiti baterie.

Karty s magnetickymi pruhy, jako jsou kreditni karty, telefonni karty, vkladni knižky či palubni listky se mohou vlivem magnetickych poli poškodit.

Nepouživejte brašny nebo přislušenstvi s kovovymi uchyty a dbejte, aby zařizeni nebylo po delši dobu vystaveno kontaktu s magnetickymi poli.

Zařizeni neuchovavejte v blizkosti vařičů, mikrovlnnych trub, horkeho vybaveni kuchyně nebo vysokotlakych nadob

Mohlo by dojit k netěsnosti baterie.

Zařizeni by se mohlo přehřat a způsobit požar.

Davejte pozor, abyste zařizeni neupustili, a chranili jej před narazy

Mohlo by dojit k poškozeni displeje zařizeni.

Pokud dojde k ohnuti či deformaci zařizeni, přistroj nebo jeho současti mohou přestat fungovat.0

Nepouživejte toto zařizeni nebo aplikaci po dobu přehřati zařizeni

Dlouhodobe vystaveni pokožky přehřatemu zařizeni může vest k symptomům lehkeho popaleni, ktere se projevuje např. červenymi skvrnami nebo zarudnutim.

Pokud zařizeni disponuje bleskem fotoaparatu nebo světlem, nezapinejte je v blizkosti oči osob či zviřat

Použiti blesku v blizkosti oči by mohlo způsobit dočasnou ztratu nebo poškozeni zraku.

Varovani při vystaveni se zableskům

Při použivani zařizeni ponechte některa světla v mistnosti zapnuta, obrazovka by se neměla nachazet přiliš blizko oči.

Pokud jste v průběhu sledovani videa nebo hrani flashovych her po delši dobu vystaveni zableskům, může dojit k zachvatu nebo ke ztratě vědomi. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte použivat zařizeni.

Sniženi nebezpeči opakovanych poruch hybnosti

Pokud opakovaně provadite určite pohyby, napřiklad tisknete tlačitka, kreslite prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jinych časti těla. Použivate-li zařizeni po delši dobu, držte zařizeni uvolněnym stiskem, lehce tiskněte tlačitka a dělejte časte přestavky. Pokud během nebo po použivani zařizeni pociťujete nepohodli, přestaňte zařizeni použivat a obraťte se na lekaře.

Zajištěni maximalni životnosti baterie a nabiječky

Nenabijejte zařizeni dele než tyden, přilišne nabiti by mohlo mit za nasledek zkraceni životnosti baterie.

Nepouživana zařizeni se postupem času vybiji a před použitim musi byt znovu nabita.

Když nabiječku nepouživate, odpojte ji od zdroje elektricke energie.

Baterii použivejte pouze k učelům, ke kterym byla zamyšlena.

Použivejte baterie, nabiječky, přislušenstvi a potřeby schvalene vyrobcem

Použivani neznačkove baterie nebo nabiječky může zkratit životnost baterie nebo způsobit poruchu zařizeni.

Nekousejte ani neolizujte zařizeni ani baterii

Mohlo by dojit k poškozeni zařizeni nebo vybuchu.

Pokud zařizeni použivaji děti, ujistěte se, že jej použivaji spravně. 1

Nevkladejte zařizeni nebo dodane přislušenstvi do oči, uši nebo ust

Takove jednani může způsobit udušeni nebo važne zraněni.

Při použivani zařizeni:

Držte zařizeni rovně, stejně jako klasicky telefon.

Mluvte přimo do mikrofonu.

S vnitřni antenou zařizeni nemanipulujte. Mohlo by dojit ke sniženi kvality hovorů nebo k pozměněni hodnot radiofrekvenčni energie (RF) vysilane zařizenim.

Při použiti sluchatek chraňte sluch a uši

Dlouhodobe vystaveni hlasitym zvukům může poškodit sluch.

Vystaveni hlasitym zvukům při řizeni by mohlo odvest vaši pozornost a způsobit nehodu.

Před připojenim sluchatek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a použivejte pouze minimalni hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

V suchem prostředi se může ve sluchatkach tvořit staticka elektřina. Z tohoto důvodu omezte použivani sluchatek v suchem prostředi, připadně se dotkněte před připojenim sluchatek kovoveho předmětu, aby se staticka elektřina vybila.

Při použivani zařizeni během chůze či jineho pohybu buďte opatrni

Vždy berte ohled na svoje okoli a zabraňte tak zraněni sebe či jinych osob.

Dbejte na tom, aby se vam kabel sluchatek neomotal kolem rukou nebo kolem blizkych předmětů.

Zařizeni nenoste v zadni kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařizeni.

Zařizeni nerozebirejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

Jakekoliv změny či upravy přistroje mohou mit za nasledek zrušeni platnosti zaruky vyrobce. Pokud zařizeni vyžaduje servis, zaneste je do servisniho střediska Samsung.

Nerozebirejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit vybuch nebo požar.

Nenanašejte na zařizeni barvu, ani na něj nelepte nalepky

Barvy nebo nalepky mohou zablokovat pohyblive dily a zabranit tak spravne funkčnosti zařizeni. Jste-li alergičti na lakovane nebo kovove časti zařizeni, můžete trpět svěděnim, vyražkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařizeni použivat a obraťte se na lekaře.

Čištěni zařizeni:

Zařizeni a nabiječku otirejte hadřikem nebo pogumovanou latkou.

Kontakty baterie čistěte vatovym tamponem nebo ručnikem.

Nepouživejte chemikalie ani rozpouštědla.

Nepouživejte zařizeni s prasklym nebo poškozenym displejem

O popraskane sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařizeni do servisniho střediska a nechte jej opravit.

Zařizeni použivejte pouze ke stanovenemu učelu

Pokud zařizeni použivate na veřejnosti, neobtěžujte ostatni

Nedovolte, aby zařizeni použivaly děti

Toto zařizeni neni hračka. Nedopusťte, aby si s nim hraly děti, protože by mohly poranit sebe nebo ostatni, připadně poškodit zařizeni.

Instalujte mobilni zařizeni a vybaveni opatrně

Zajistěte, aby byla mobilni zařizeni a souvisejici vybaveni ve vozidle pevně uchycena.

Zařizeni ani přislušenstvi nenechavejte v blizkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nespravně nainstalovany bezdratovy přistroj může při rychlem nafouknuti airbagu způsobit zavažne zraněni.

Toto zařizeni může opravovat pouze kvalifikovany personal

Pokud bude zařizeni opravovano nekvalifikovanou osobou, může dojit k poškozeni zařizeni a bude zrušena platnost zaruky vyrobce.

Zachazejte s kartami SIM a paměťovymi kartami opatrně

Nevyndavejte kartu, když zařizeni přenaši informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojit ke ztratě dat nebo poškozeni karty či zařizeni.

Chraňte karty před silnymi narazy, statickou elektřinou a elektrickym šumem z jinych zařizeni.

Nedotykejte se zlatych kontaktů a polů prsty ani kovovymi předměty. Pokud je karta znečištěna, otřete ji měkkym hadřikem.

Zajištěni dostupnosti tisňovych služeb

V některych oblastech nebo za určitych okolnosti nemusi byt z tohoto zařizeni možne vytačet tisňova volani. Před cestou do vzdalenych nebo nerozvinutych oblasti si zjistěte alternativni způsob, kterym lze kontaktovat tisňove služby.

Bezpečne uchovavani osobnich udajů a důležitych dat

Při použivani zařizeni nezapominejte zalohovat důležita data. Společnost Neneseme odpovědnost za ztratu dat.

Při likvidaci zařizeni zalohujte všechna data, pote resetujte zařizeni. Timto způsobem zabranite zneužiti osobnich udajů.

Při stahovani aplikaci si pozorně přečtěte obrazovku opravněni. Pozornost věnujte zejmena aplikacim, ktere maji přistup k vice funkcim nebo vyznamnemu množstvi osobnich udajů.

Sve učty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neopravněnemu nebo podezřelemu použiti. Objevite-li znamku zneužiti osobnich informaci, kontaktujte sveho poskytovatele služeb za učelem odstraněni nebo změny informaci o učtu.

V připadě ztraty nebo odcizeni zařizeni změňte hesla ke svym učtům z důvodu ochrany svych osobnich udajů.

Vyhněte se použivani aplikaci z neznamych zdrojů a zabezpečete zařizeni pomoci vzoru uzamčeni obrazovky, hesla nebo kodu PIN.

Nešiřte material chraněny autorskym pravem

Materialy chraněne autorskymi pravy nesmite distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Timto počinanim porušujete autorska prava. Vyrobce neni odpovědny za jakekoli pravni otazky vznikle nelegalnim uživanim materialu chraněneho autorskym pravem.

Správná likvidace výrobku

(Elektricky a elektronicky odpad)(Plati pro země s oddělenym systemem sběru)

Toto označeni na produktu, přislušenstvi nebo v dokumentaci znači, že produkt a elektronicka přislušenstvi (např. nabiječka, sluchatka, kabel USB) by neměly byt likvidovany s běžnym domacim odpadem.

Možnym negativnim dopadům na životni prostředi nebo lidske zdravi způsobenym nekontrolovanou likvidaci zabranite oddělenim zminěnych produktů od ostatnich typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklaci za učelem udržitelneho využivani druhotnych surovin.

Uživatele z řad domacnosti by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u přislušneho městskeho uřadu vyžadat informace, kde a jak mohou tyto vyrobky odevzdat k bezpečne ekologicke recyklaci.

Podnikovi uživatele by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podminky kupni smlouvy. Tento vyrobek a jeho elektronicke přislušenstvi nesmi byt likvidovan spolu s ostatnim průmyslovym odpadem.

Spravna likvidace baterii v tomto vyrobku

Tato značka na baterii, navodu nebo obalu znamena, že baterie v tomto vyrobku nesmi byt na konci sve životnosti likvidovany společně s jinym domovnim odpadem. Připadně vyznačene symboly chemikalii Hg, Cd nebo Pb upozorňuji na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvi překračujicim referenčni urovně stanovene směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou spravně zlikvidovany, mohou tyto latky poškodit zdravi osob nebo životni prostředi.

Pro ochranu přirodnich zdrojů a pro podporu opakovaneho využivani materialů oddělte, prosim, baterie od ostatnich typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvim mistniho bezplatneho systemu zpětneho odběru baterii.

Spravna likvidace baterii v tomto vyrobku

V označeni na akumulatoru, přiručce nebo na baleni je uvedeno, že akumulator tohoto produktu nesmi byt likvidovan spolu s dalšim odpadem z domacnosti. Připadně vyznačene symboly chemikalii Hg, Cd nebo Pb upozorňuji na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvi překračujicim referenčni urovně stanovene směrnici ES 2006/66.

Akumulator přiloženy k tomuto produktu nelze vyměnit svepomoci. Pro informace o jeho vyměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulator vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulator nerozebirejte, nelamejte nebo nepropichujte. Mate-li v umyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrneho dvora, kde budou provedena přislušna opatřeni tykajici se recyklace a rozebrani produktu, včetně akumulatoru.